[ Pobierz całość w formacie PDF ]

szaty weselnej?  człowiek ten nie miał nic do powiedzenia. Tak
samo będzie w wielki dzień sądu. Można dziś usprawiedliwiać swoje
wady charakteru, ale w dzień sądu nie znajdzie się dla siebie żadnego
wytłumaczenia.
Współczesny zbór, przyznający się do Chrystusa, korzysta z naj-
szerszych i najświętszych przywilejów. Pan objawia się w coraz to więk-
szym świetle. Nasze przywileje są daleko poważniejsze od przywile-
jów ludu Bożego dawniejszych czasów. Mamy nie tylko to wielkie
światło, jakie posiadał Izrael, ale o wiele liczniejsze i mocniejsze do-
wody zbawienia, które przyniósł nam Chrystus. Co dla %7łydów było
wzorem i symbolem, dla nas stało się rzeczywistością. %7łydzi posiadali
Stary Testament, my posiadamy Stary i Nowy Testament. Mamy za-
pewnienie Zbawiciela, który przyszedł, Zbawiciela ukrzyżowanego,
zmartwychwstałego, ogłaszającego nad otwartym grobem:  Ja jestem
zmartwychwstanie i żywot . Dzięki poznaniu Chrystusa i Jego miło-
ści, królestwo Boże powstało wśród nas. O Chrystusie mówi się w ka-
zaniach i śpiewa o Nim w pieśniach. Bogata jest nasza duchowa uczta.
Tak nieskończenie wielkim kosztem przygotowana szata weselna ofia-
rowana jest darmo każdemu. Posłowie Boży przynoszą nam sprawie-
dliwość Chrystusa i usprawiedliwienie przez wiarę  najprostsze
i najprawdziwsze. Czyż mógłby Bóg, przygotowując wielką ucztę w
niebie, jeszcze więcej dla nas uczynić?
Usługujący aniołowie mówią:  Służbę, do której nas powołano,
spełniliśmy, odtrąciliśmy rzeszę złych aniołów, pozwoliliśmy światłu
jasności przeniknąć do dusz ludzkich i ożywiliśmy w nich wspomnie-
nie miłości Boga, wyrażonej w Chrystusie. Skierowaliśmy wzrok ludz-
ki na krzyż Chrystusa. Serce głęboko poruszyło poczucie winy, która
Syna Bożego przybiła do krzyża. To ich przekonało . Nawróceni spo-
strzegli właściwą drogę, poczuli moc ewangelii, a serca zmiękły uj-
rzawszy miłość Bożą. Zrozumieli piękno charakteru Jezusa. Lecz dla
większości było to bez znaczenia. Ludzie nie chcieli zdjąć szaty ziem-
206 nadzieja.pl
Christ Object Lessons
wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002
skie, a włożyć szaty niebieskie. W sercach pozostały skąpstwo, chci-
wość i nieograniczona miłość świata.
Dzień ostatecznego rozrachunku będzie uroczysty i poważny. Jan
opisuje go w proroczym widzeniu:  I widziałem wielki, biały tron
i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia
i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich
i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również
inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli
na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księ-
gach (Obj. 20,11.12).
W dniu, kiedy człowiek stanie w obliczu prawdziwej rzeczywisto-
ści, smutne będzie jego spojrzenie wstecz. Ujrzy całe swoje życie ta-
kim, jakim było naprawdę. Przyjemności i radości tego świata, bogac-
two i zaszczyty przestaną być ważne. Zrozumie, że jedyną wartość ma
tak niegdyś pogardzana sprawiedliwość Jezusa, że kształtował swój
charakter pod wpływem obłudnych i zwodniczych powabów szatana.
Jego szata jest oznaką wierności pierwszemu wielkiemu odstępcy.
Ujrzy rezultat swego wyboru i zrozumie, czym jest przestępstwo
zakonu.
Czasu łaski, aby móc się przygotować, już więcej nie będzie. Sza-
tę sprawiedliwości należy włożyć na siebie już na ziemi i tutaj ukszta-
łtować swój charakter, który pozwoli zamieszkać w domu, jaki Chry-
stus przygotował dla tych, którzy Go miłują i zachowują Jego przyka-
zania.
Czas łaski szybko zbliża się ku końcowi. Ostrzeżono nas:  Bacz-
cie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa
i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło
(Auk. 21,34). Patrzcież, aby nie zastał was nie przygotowanych, strzeż-
cie się, abyście na uczcie weselnej nie zjawili się we własnej odzieży.
 Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie .
 Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie cho-
dzić nago i aby nie widziano sromoty jego (Mat. 24,44; Obj. 16,15).
nadzieja.pl 207
Ellen G. White
PRZYPOWIEZCI CHRYSTUSA
Rozdział XXIII _______________________________
Talenty
(Mat. 25,13-30)
a Górze Oliwnej opowiadał Chrystus słuchaczom o swoim po-
Nwtórnym przyjściu na ziemię. Wymienił różne znaki, według
których będą mogli rozpoznać czas Jego powrotu. I znowu powtó-
rzył ostrzeżenie:  Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny! .
Potem wyjaśnił, jak ma wyglądać oczekiwanie na to wydarzenie. Czas
należy wypełnić pracą, a nie trwonić go bezczynnie. Tę właśnie na-
ukę przekazał w przypowieści o talentach.
 Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przy-
wołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu pięć
talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego
zdolności i odjechał .
Człowiek odjeżdżający przedstawia Chrystusa, który miał wkrót-
ce pójść do nieba. Słudzy, o których mowa, to naśladowcy Chrystu-
sa. Nie należymy do siebie, jesteśmy bowiem drogo kupieni (I Kor.
6,20),  nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem (...) lecz dro-
gą krwią Chrystusa (I Piotra 1, 18.19);  aby ci, którzy żyją, już nie
dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został
wzbudzony (II Kor. 5,15).
Wszyscy ludzie są własnością Chrystusa, zdobytą za nieskoń-
czenie wielką cenę. Obdarowawszy ziemię wszystkimi skarbami nie-
ba, Bóg darował w Chrystusie niebo, kupił wolę i świadomość każ-
dej ludzkiej istoty. Wierzący czy niewierzący, wszyscy są własnością
Pana, wszyscy są powołani do Jego służby.
(325)
208 nadzieja.pl
Christ Object Lessons
wersja dla Adobe Acrobat Reader, 2002
Nie wszyscy uznają te roszczenia Boże, natomiast wszyscy będą
musieli w dniu sądu zdać rachunek, w jakim stopniu i w jaki sposób
czynili zadość wymaganiom Bożym. O tych, którzy twierdzą, że wstą-
pili do służby Bożej, niniejsza przypowieść mówi jako o sługach.
Naśladowcy Chrystusa są powołani do świadczenia usług. Nasz
Pan uczy, że służenie jest właściwym celem życia. Chrystus praco- [ Pobierz całość w formacie PDF ]