[ Pobierz całość w formacie PDF ]

"Aha." Ito se namratio, ne ~elei da tako lako odustane od ravnoduanog
ponaaanja. "Tata, tebe uvek zainteresuje tako kojeata."
"Zar mislia da je to kojeata?" planu Angelina. "Pa to je antimaterija, glupane
- umire!"
"Otkud znaa?" oprezno upita Ito.
"Elektron i pozitron se spoje, bang!" Ona pljesnu dlanovima. "Ne ostaje niata
sem svetla. Ovog svetla. Linija anihilacije. A pogledaj je - ispunjava nebo!"
Najd~el se smeaio, ponosan na nju. Na njegovo oajanje, obojica sinova ispali
su dobri momci, ali samo ponekad su se pomalo interesovali za tehnike stvari.
Pre gotovoo trideset hiljada godina - preciznog vremena, merenog mirujuim
koordinatama svemira, a ne nesigurnom vremenskom skalom pevea -
Najd~el je bio tipini zaluenik za nauku, sav posveen uenju. Tek kasnije je
poeo da obraa pa~nju na mnogo vei i raznovrsniji svet politike,
knji~evnosti, ~ena.
Sistem tipian za drevno Dvadeseto. Njegovi sinovi su izgleda krenuli obrnutim
redom. Ili su bar tako govorile ~albe suseda - udaljenih po pola dana hoda,
ali sa lepim erkama.
Zagedao se u slike. Mrtva ~ena bila je napolju, na planeti, i gledala je
- daleke galaksije? Zvezde u nastajanju? Krpasti oblaci mogli su da
predstavljaju bilo ata. Govorili su o pokrenutoj ogromnoj energiji. itavo
nebo puno fotona koji e spr~iti bioloake oblike ~ivota. Gde? Kada?
"Drevni e hteti ovo - uskoro", ree Nika.
"Aha." Najd~el je pogleda ispod oka. "Hajde da ka~emo relativno brzo."
"Ali, trebalo bi da..." poe Bend~amin.
"Tako je", ree Najd~el, podigavai obrve. "I mi uvek radimo ono ato bi
trebalo."
Nika ga je gledala sa izrazom umornog mirenja. "Hteo si da ~ivia na mirnom
mestu. Sada je malo prekasno da se ~alia da ti je dosadno."
"Nije mi dosadno", odvrati Najd~el. "Samo sam radoznao."
"Hteo si da ~ivia blizu onog tamo crva, tata", ree mu ki. "Zaato? To je
opasno."
Najd~el zamahnu rukom, obuhvatajui ustalasane bregove i duge kanjone ravnog
dna. "Prijatno, lepo mesto za podizanje dece. Taj crv je retko aktivan.
Ovde smo prilino bezbedni, uauakani unutar Sokaka. Maakama je teako da nas
nau. Ali to ne znai da treba da prestanemo sa uenjem. Voleo bih da vidim
ako neato stigne za ~enom. Ako Drevni poaalju delegaciju, mo~ete biti sigurni
da neemo nauiti niata. Kroz crve pevea sti~u udne stvari i..."
"Vaa otac voli da kontroliae igru."
"Meni viae zvui kao malo neslaganje sa klizanjem aljunka", ree
Bend~amin.
Svi se nasmejaae. Najd~el se tek oporavio od detinjastog pokuaaja klizanja niz
kamenito korito potoka. Na plastinoj ploi je skretao sa jedne na drugu
stranu, nesposoban da zaustavi klizanje aljunka. Kada su ga izvukli iz jezerca
na kraju kliziata, on se bunio, iako je ozbiljno hramao, da su deca sasvim
lepo uspela u tome.
Page 30
ABC Amber Palm Converter, http://www.processtext.com/abcpalm.html
"Suviae si star da bi toliko rizikovao", rekla mu je tada Angelina.
"Ako ne rizikujea, ionako si ve mrtav samo ato to ne znaa", kiselo je rekao
Najd~el, trljajui istegnuti miai i oteklo koleno.
No, crvi su bili znatno opasniji. To je bila neizbe~na osobina promenljive
stabilnosti pevea. Prostor-vreme, duboko u sebi, lii na bioloaki sistem. Sve
ato obezbeuje niau na kraju stekne parazite.
Tamo gde se peve istanji raaju se crvi - izvueni iz dela pene koja le~i
ispod svega. Crvi ~ive od talasa gravitacije koja obuhvata peve, kao paraziti
na samom prostoru-vremenu.
Crvi mogu da pove~u jedan deo pevea sa drugim, uzimajui deo toka energije
izmeu njih. Da bi se otvorili, potrebni su im ogroman napon i spoljaanji
pritisak. Pritisak za odr~avanje crva veliine oveka jednak je onome unutar
masivne neutronske zvezde. No, samo malo dalje od njega efekat je potpuno
neprimetan. Crv ostaje otvoren usled polja, magnetnog i subatomskog, koje
opstaje zahvaljujui ustalasanoj energiji samog pevea.
`to je joa gore, crvi mogu ak i da se razmno~avaju. Prizivaju druge zmijolike
leainare, koji trepere i uvijaju se izmeu slojeva i Sokaka hijeroglifske
geometrije pevea. I zato mogu da rode, i mogu da ubiju.
Izlomljena ~ena verovatno je umrla unutar crva, usisana i zgromljena u njemu.
Najd~el je napomenuo da su crvi neizbe~an rizik ~ivota na takvom mestu, i
Angelina je iskrivila lice. "Oh, to samo znai da bi hteo opet da se spuataa
niz kliziate."
"Mislim da zapravo ne bih", ree Najd~el, odgovarajui na aalu grimasom.
"Ali pitam se... da li je ova ~ena znala u ata se upuata?"
Nika podi~e jednu obrvu. "A znamo li mi?"
3. PREMO`IVA
Bili su zauzeti gajenjem povra i dugim vonjacima, uglavnom od drvea sa
stare Zemlje, i nisu imali mnogo vremena da nadgledaju mesto gde se pojavila
~ena. Tamo se uglavnom dimilo, sa toliko kiselim zadahom da je ovek morao da
krivi lice ve izdaleka.
Deca retko misle na svoje roditelje kao na neato viae osim kamena temeljca
njihovog sveta, na one koji veito daju, kao da su postulati koji su van
geometirjskog dokaza. Sa Najd~elom i Nikom bilo je isto tako.
Mereno vremenom ravnog prostora, bili su stariji nego ato su voleli da pominju
pred decom. Prema svojim lokalnim koordinatama imali su svega par vekova,
zahvaljujui hladnom snu i relativistikim posledicama boravka na svemirskom
brodu. Medicinska nauka i srea pru~ali su im oseanje da su joa
prilino krepki, ali iskustvo je bacalo posebnu svetlost na izraze izmeu
njih. Deca su to primeivala, ali bi samo slegnula ramenima pred joa jednom
tajnom odraslih.
Jednog dana - ato je izraz postignut dogovorom, jer u peveu postoje narastanja
i jenjavanja svetlosti, a nema sunca ni zvezda, nikad - ljubime se oslobodilo
i prialo suviae blizu. Bio je to rakun, po imenu Skuter, koga su dr~ali
napolju, na dugoj ~ici sa jednim krajem privraenim za konopac izmeu dva
drveta kako bi rakun mogao da tri tamo-amo. Smotuljak energije sa
razbojnikom maskom cepao je rublje i krao hranu kad god bi imao prilike i
Nika bi ga, besna, cimnula za ogrlicu i tako dr~ala u vazduhu. Rakun bi se
koprcao u vazduhu sve dok ne bi shvatio da to ne treba viae da radi. Barem za
neko vreme.
Nika bi mu obeala da e ga skuvati za sledei ruak sa sve pire krompirom i
rakun bi se uutao. Znali su da mo~e da ih razume. Skuter je i priao,
ponekad. Ali ne baa dobro. Niko se nije setio da ga upozori na ono mesto i kad
je opet naaao naina da se oslobodi - Bend~amin se kleo da stvorenjce postaje [ Pobierz całość w formacie PDF ]