[ Pobierz całość w formacie PDF ]

podstawowy", to jednocześnie musimy uwzględnić dużą ilość
mniejszych kwadratów wpisywanych koncentrycznie.
2. J.w. bardzo dużą ilość większych kwadratów, które
otaczają tę tarczę koncentrycznie, aż staną się bardzo duże.
3. Prostokąty wszelkich kształtów i wszelkich wielkości.
4. Placche koliste wpisane w każdy mały kwadrat
podstawowy".
5. J.w. placche wpisane między różne linie drugorzędne (i
trzeciorzędne) każdego małego kwadratu.
6. J.w. placche wpisane w każdy z bardzo małych czterech
kwadratów", tworzących mały kwadrat.
7. J.w. placche wpisane w każdy z 16 minimalnych
kwadratów", tworzących mały kwadrat.
8. J.w. duże i bardzo duże placche koliste, wpisane w pewną
ilość małych kwadratów zbliżonych do siebie, celem utworzenia
 dużego kwadratu podstawowego" lub większych kwadratów.
9. J.w. placche wpisane w linie drugorzędne (i trzeciorzędne)
małych kwadratów, łączonych w różny sposób ze sobą.
10. Placche koliste dośrodkowe i odśrodkowe wszelkich
wielkości, począwszy od placche wpisanych w kwadraty"
minimalne, a kończąc m placche wpisanych w duży kwadrat
podstawowy lub w jeszcze większy, np. na tułowiu, składający
się z różnej ilości dużych kwadratów.
11. Punkty składające się na wszystkie linie pierwszorzędne,
drugorzędne, trzeciorzędne itd., wzdłużne, poprzeczne i
ukośne.
12. Placche koliste, kwadraty i prostokąty wpisane między
linie ukośne pierwszorzędne (po przekątnej) i drugorzędne
różnych kwadratów.
13. Trójkąty wszelkich wielkości i wszelkich kształtów
(równoramienne, równoboczne itd.).
14. Kąty (proste, ostre, rozwarte).
15. Owale wszelkiej wielkości.
16. Gwiazdy wszelkiej wielkości.
17. Czworoboki (romby, rombopochodne, trapezy).
18. Wieloboki regularne i nieregularne (pięcioboki,
sześcioboki, ośmioboki itd.).
19. Koła wszelkiej wielkości, jak już mówiono, z odnośnymi
wycinkami, łukami, cięciwami i promieniami.
20. Linie proste i krzywe, mieszane, ukośne, równoległe,
zbieżne, rozbieżne, krótkie odcinki, krzyże itp.
21. Nieograniczoną ilość figur geometrycznych, regularnych i
nieregularnych, będących wynikiem łączenia ze sobą różnych
figur geometrycznych [W dalszym ciągu przeanalizujemy
podstawowe figury geometryczne (prostokąty, trójkąty, owale,
krzyże itd.). Dla zrozumienia, jak ogromna jest ilość figur
geometrycznych w ciele człowieka, wystarczy pomyśleć, że
każda z figur nieregularnych, jak i wspomnianych figur
regularnych (kwadraty, prostokąty, koła, owale itd.) jest
stokrotnie pomnażana przez analogiczne projekcje
koncentryczne wpisane i ekscentryczne niewpisane].
UWAGI
1. W granicach ustalonych przez te wszystkie
najróżnorodniejszego kształtu figury geometryczne, rzutowane
są poszczególne miejsca niewrażliwe i nadwrażliwe.
2. Dokładne i właściwe, tj. lekkie, ładowanie (przeprowadzane
za pomocą odpowiednich form i bloków) tych niezliczonych
figur geometrycznych powoduje powstawanie w ciele ludzkim
specjalnych reakcji i określa występowanie zjawisk różnego
rodzaju, porównywalnych ze zjawiskami występującymi w
konsekwencji podrażniania przez ładowanie punktu, linii,
placca, pola na skórze itd., nam już znanych".
Należy nawet powiedzieć, że w wielu przypadkach te ostatnie
zjawiska przez nas analizowane w przeszłości, występują
łatwiej i w sposób bardziej wyrazisty przy ładowaniu jednej z
figur geometrycznych (np. prostokąta -trójkąta krzyża itd.)
niż w przypadku ładowania linii lub placca (reakcje
psychoskórne).
3. Każdej figurze geometrycznej odpowiadają różne i
określone promieniowania.
4. Z naszych książek nauczyliśmy się, że wiele razy można
przez cierpliwe badania, np. przy pomocy szpilki Faradaya,
narysować w polu na skórze w oparciu o nadwrażliwość
konturów tych figur różne obrazy, jak się wydaje rzutowane
przez podświadomość osoby poddawanej eksperymentowi (Do
tej sprawy wrócimy jeszcze w pracy poświęconej lekarskim
aspektom odkryć Calligarisa uwaga Autorów.).
A zatem wszystkie te obrazy niezależnie od tego, czy są one
proste czy bardzo złożone, zostają ujęte we wzorcu, na który
składają się różne linie ograniczające ww. figury geometryczne.
W ciele człowieka, które jest bardzo skomplikowane, lecz też
bardzo regularne jeśli chodzi o sam organizm, wszystko" jest
rzutowane zgodnie z ustalonymi prawami i za pomocą
ukształtowanych już urządzeń. Coraz lepiej udowadniany jest
fakt, że skóra na ciele człowieka jest magicznym zwierciadłem,
niewidocznym lecz realnym, w którym odbija się wszystko,
zarówno ze świata wewnętrznego, jak i zewnętrznego, w
ustalonych już ramach".
Na to zwierciadło, w rzeczywistości rzutowany jest cały
Wszechświat. Jednakże ta nieskończona ilość obrazów nie
dociera w wyraznej postaci do świadomości człowieka, gdyż
chaotyczny zamęt powodowany przez nie, zakłóciłby ją.
Do świadomości docierają z podświadomości tylko te obrazy,
które zostają wycentrowane", wyizolowane, wzmocnione i
 oświetlone" przez mózg człowieka.
Wynika z tego, że człowiek może być jasnowidzem, jeżeli
zgromadzi w sobie wszystko, co istnieje we Wszechświecie.
5. I odwrotnie, każde uczucie, każda myśl, każda operacja
przeprowadzona przez umysł uwrażliwia, tj. rozpala" jak
mówimy jedną z tych specjalnych figur geometrycznych
(reakcja psychoskórna).
Wynika z tego, że gdyby można było poznać dokładnie całą i
nieskończoną ilość reakcji psychoskórnych, to można by było 
wyszukując miejsca nadwrażliwe zawarte w określonych
częściach ciała między liniami wzdłużnymi, poprzecznymi,
ukośnymi itd. poznać całkowicie myśl człowieka.
6. Aby pojąć, jak ogromnym zwierciadłem jest skóra naszego
ciała, trzeba ponadto wiedzieć, że ta sama figura geometryczna
przybiera różne wartości w zależności od małego kwadratu
podstawowego i w uwarunkowaniu od różnych płaszczyzn na
ciele, w których ujawnia ona swą nadwrażliwość. I tak, np.
ładowanie wszystkich małych kwadratów podstawowych" na
ciele człowieka, powoduje różne reakcje, zawsze jednak
podlegające tym samym harmonijnym prawom.
7. Istnieją placche specjalne, które jeżeli są ładowane,
uwrażliwiają wybiórczo proszę na to zwrócić uwagę -
wszystkie obrazy rzutowane na skórę należące do określonego
typu geometrycznego (wszystkie kwadraty lub prostokąty, lub
owale, lub koła itd.).
8. J.w., które uwrażliwiają te obrazy w zależności od ich
wielkości. [ Pobierz całość w formacie PDF ]