[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Podstawowe poleceniascreena
Gdy uruchomisz programscreen, wszystkie naciskane klawisze są wysyłane do aktualnej se-
sji, za wyjątkiem kombinacji wywołującej system poleceńscreena. Domyślnie jest toCtrl+A.
Wszystkie polecenia programuscreensa wpisywane przy użyciuCtrl+Aa następnie poje-
dynczych klawiszy. Użyteczne polecenia:
^A ? pomoc do programu
^A c utwórz nową sesję i przełącz się do niej
^A n następna sesja
^A p poprzednia sesja
^A 0 idz do sesji numer 0
^A w wyświetl listę sesji
^A a Wyślij Ctrl+A do aktualnej sesji (normalne Ctrl+A jest przechwytywane)
^A h zapisz kopię aktualnej sesji do pliku
^A H rozpocznij/zakończ przechwytywanie aktualnej sesji do pliku
^A ^X zabezpiecz terminal (ochrona hasłem)
^A d odłącz sesje od terminala
^A DD odłącz sesje od terminala, a terminal od systemu
To tylko niewielki podzbiór poleceń programu screen. Jeśli istnieje coś, co chciał(a)byś wy-
konać przy użyciuscreena zapewne jest to możliwe!
Zobacz także: screen(1).
Backspace i/lub Ctrl+H w sesjiscreena
Jeśli zauważysz, że backspace i/lib Ctrl+H nie działają dobrze podczas działania programu
screen, wyedytuj plik/etc/screenrc, znajdz linię:
Rozdział 8. Debianowe porady 112
bindkey -k kb stuff "\177"
i zakomentuj ją (np. dodaj  # jako pierwszy znak tej linii).
Zastępcascreena w X Window System
Sprawdzxmove. Poczytajxmove(1).
8.6.28 Podstawy testowania sieci
Zainstaluj pakiety: netkit-ping, traceroute, dnsutils, ipchains (dla jądra 2.2),
iptables(dla jądra 2.4), oraznet-toolsi wykonaj:
$ ping www.google.com # sprawdz połączenie z www.google.com
$ traceroute www.google.com # sprawdz trasę pakietów
$ ifconfig # sprawdz ustawienia komputera
$ route -n # sprawdz ustawienia tras pakietów
$ dig [@serwer-dns.pl] host.dom [{a|mx|any}] |less
# sprawdz wpisy DNS dla host.dom zapisane w dns-server.com
# typy rekorów to: {a|mx|dowolne}
$ ipchains -L -n |less # sprawdz filtry pakietów (jądro 2.2)
$ iptables -L -n |less # check packet filter (jądro 2.4)
$ netstat -a # znajdz wszystkie otwarte porty
$ netstat -l --inet # znajdz nasłuchujące porty
$ netstat -ln --tcp # znajdz nasłuchujące porty TCP (numerycznie)
8.6.29 Wypychanie przesyłek z lokalnej kolejki
Aby wypchnąć listy z lokalnej kolejki, możesz użyć:
# exim -q # wypchnij czekające listy
# exim -qf # wypchnij wszystkie listy
# exim -qff # wypchnij nawet zamrożone przesyłki
-qffmoże być użyteczną opcją w skrypcie/etc/ppp/ip-up.d/exim.
8.6.30 Usuwanie zamrożonych przesyłek z lokalnej kolejki
Aby usunąć zamrożone przesyłki z lokalnej kolejki, wysyłając jednocześnie komunikat o błę-
dzie, wykonaj:
# exim -Mg  mailq | grep frozen | awk  { print $3 } 
Rozdział 8. Debianowe porady 113
8.6.31 Ponownie dostarczanie zawartości mboksa
Jeśli Twój katalog domowy został zapełniony i procmailowi nie udało się dokonać swego
dzieła, musisz ręcznie przenieść pocztę do posortowanych skrzynek w Twoim katalogu do-
mowym z pliku /var/mail/nazwa_użytkownika. Po zwolnieniu miejsca w katalogu do-
mowym wykonaj poniższe czynności:
# /etc/init.d/exim stop
# formail -s procmail
# /etc/init.d/exim start
8.6.32 Usuwanie zawartości plików
W celu usunięcia zawartości plików takich jak dzienniki systemowe, nie używaj poleceniarm
do usunięcia pliku i nie twórz pustego od nowa, ponieważ pomiędzy tymi operacjami, jakaś
część systemu może chcieć dokonać zapisków do takiego pliku. Poniżej pokazano sposób na
bezpieczne usuwanie zawartości pliku:
$ :>plik-do-wyczyszczenia
8.6.33 Sztuczne pliki
Poniższe polecenia utworzą sztuczne lub puste pliki:
$ dd if=/dev/zero of=nazwa_pliku bs=1k count=5 # 5KB samych zer
$ dd if=/dev/urandom of=nazwa_pliku bs=1m count=7 # 7MB losowej zawartości
$ touch nazwa_pliku # pusty plik, jeśli nie istnieje
Przykładowo, poniższe polecenie, wykonane z powłoki dyskietki startowej systemu Debian
usunie całkowicie zawartość dysku twardego/dev/hda:
# dd if=/dev/urandom of=/dev/hda ; dd if=/dev/zero of=/dev/hda
8.6.34 chroot
Program chroot, chroot(8), pozwala na uruchomienie różnych instancji środowiska
GNU/Linux na jednym systemie bez ponownego uruchomiania go.
Można też uruchamiać zasobożerne programy takie jakapt-getczydselectw środowisku
chroot na szybkim komputerze mając zamontowane na wolniejszym komputerze zasób NFS
na prawach r/w, który to zasób jest głównym punktem montowania na wolniejszym kompu-
terze.
Rozdział 8. Debianowe porady 114 [ Pobierz całość w formacie PDF ]