[ Pobierz całość w formacie PDF ]

31
Arkusz oceny zadania praktycznego
Lp. Sprawdzane Sprawdzane czynności Liczba
umiejętności punktów
1 Sporządzanie Należy podać:
umowy o pracę na - rodzaj pracy,
czas określony
- miejsce wykonywania
pracy,
- wynagrodzenie za pracę,
- wymiar czasu pracy,
0 6
- termin rozpoczęcia
pracy,
- klauzulę o wcześniejszej
możliwości rozwiązania
za dwutygodniowym
wypowiedzeniem (art. 33
K.p.)
2 Obliczanie wymiaru Obliczyć bezbłędnie wymiar
urlopu przysługującego 0 1
wypoczynkowego pracownikowi urlopu
3 Gromadzenie Podać co najmniej:
dokumentów
- kwestionariusz osobowy,
w związku
- świadectwo pracy
z ubieganiem się
z poprzedniego miejsca
o zatrudnienie
zatrudnienia, 0 3
- orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań
do pracy na określonym
stanowisku
Proponuje się następujące normy wymagań:
Uczeń otrzymuje następujące oceny szkolne:
Liczba punktów Ocena szkolna
co najmniej 3 dopuszczająca
4 6 dostateczna
7 8 dobra
9 10 bardzo dobra
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
32
7. LITERATURA
1. Boratyński J.: Podstawy prawa. WSiP, Warszawa 2000
2. Chudy S., Pietraszewski M.: Ekonomika i organizacja firmy handlowej. eMPi2, Poznań
2000
3. Komosa A.: Ekonomika i organizacja firmy handlowej. Ekonomik s.c., Warszawa 2002
4. Lanz K.: Zatrudnianie i zarządzanie personelem. PWN, Warszawa 1998
5. Lewandowski J.: Elementy prawa. WSiP, Warszawa 2000
6. Musiałkiewicz J.: Elementy prawa. Ekonomik s.c., Warszawa 2002
7. Seidel R.: Prawo i postępowanie administracyjne. Cz. 1. Wybrane zagadnienia prawa.
eMPi2, Poznań 2002
8. Wajgner M.: Prawo i postępowanie administracyjne. Cz. 1. Wybrane zagadnienia
prawne. REA, Warszawa 2003
9. %7łurakowski F.: Zarządzanie firmą. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2001
10. Kodeks pracy
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
33 [ Pobierz całość w formacie PDF ]