[ Pobierz całość w formacie PDF ]

ostatecznie przynosi Mu chwałę.
PLAN DZIAAANIA
" Przeczytaj księgę Nehemiasza i poszukaj przykładów, w których Nehemiasz ilustruje jakieś elementy
zarządzania czasem omówione w tej lekcji.
" Zacznij wpisywać w tabelę swoje codzienne zajęcia na jeden tydzień. Przeanalizuj wyniki i wyznacz
sobie cel zastosowania zmiany w wykorzystaniu czasu. Powiedz o nim swojemu współmałżonkowi
lub bliskiemu przyjacielowi i informuj go na bieżąco o swoich postępach w osiąganiu tego celu.
" Opracuj plan zmniejszenia swego obciążenia czasowego w niektórych aspektach służby przekazując
zadania innym. Podziel się z kimś tym celem i informuj go na bieżąco o swoich postępach.
Lekcja 4: Strategiczne planowanie Szafarstwo
Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 23
Strategiczne planowanie
SZAFARSTWO
LEKCJA 4
Cel lekcji
Celem tej lekcji jest zapoznanie uczestników z praktyczną metodą strategicznego planowania,
którą mogą wykorzystać w każdej fazie służby i która pozwoli im na ustalenie ważności i
połączenie czynności w służbie z celem ich służby
Główne punkty
" Strategiczne planowanie jest procesem.
" Strategiczne planowanie jest narzędziem, które pomoże ci skupić uwagę na celu twojej służby.
" Jeśli ponosisz porażkę w planowaniu, planujesz poniesienie porażki.
Pożądane rezultaty
Po opanowaniu treści tej lekcji każdy uczestnik powinien:
" Potrafić opracować strategiczny plan służby zakładania kościoła.
" Wiedzieć, jak określać zadania i ustalać mierzalne konkretne zajęcia.
" Brać udział w procesie przygotowywania strategicznego planu służby zakładania kościoła.
I. NA CZYM POLEGA STRATEGICZNE PLANOWANIE?
Strategiczne planowanie jest środkiem, który ma pomóc zespołowi zakładającemu kościół w
osiągnięciu większej wydajności i skuteczności w dziele zakładania. Jest to proces pozwalający
członkom tego zespołu na połączenie wszystkiego siębie, swoich rodzin i służby ze
strategicznym Z , jakie wyznaczyli dla swojej służby założycielskiej. Po opracowaniu planu
strategicznego zespół założycielski powinien potrafić zrozumieć i odróżniać najlepsze zajęcia te,
które rozszerzą i przyspieszą zakładanie kościołów aż do nasycenia od dobrych , które mają
swoje miejsce w życiu kościoła, lecz nie prowadzą całego regionu do poznania Jezusa Chrystusa.
Strategiczne planowanie pomaga zespołowi w określeniu swego kierunku, organizacji i środków do
osiągnięcia konkretnych czynności zmierzających do realizacji Z . Strategiczne planowanie nie jest
kwestią lepszej organizacji; jest to kwestia życia ze świadomością celu, skupiania naszego czasu i
energii na najlepszych zajęciach, do jakich Bóg nas powołuje: do tego, by ujrzeć nasze regiony
napełnione żywymi kościołami.
Biblijne przykłady strategicznego planowania
Strategiczne planowanie jest widoczne zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.
" Józef dzięki mądrości od Boga opracował i wcielił w życie plan uratowania Egipcjan i sąsiednich
narodów od śmierci głodowej podczas siedmioletniej klęski głodu (1 Mojż. 41).
" Nehemiasz oglądał zniszczenie Jerozolimy i opracował oraz zastosował plan odbudowy murów
miasta pomimo wielu przeszkód i ryzyka.
" %7łycie i służba Jezusa dowodzą, że miał On bardzo konkretny cel i środki do osiągnięcia tego
celu. Na przykład ufnie kierował swoje kroki w stronę krzyża (Mat. 16:21-23). Skupił swoją służbę
na dwunastu uczniach i narodzie żydowskim.
II. PROCES STRATEGICZNEGO PLANOWANIA
Strategiczne planowanie jest procesem wielostopniowym i składa się z pięciu głównych elementów:
deklaracji celu, podstawowych wartości, wyróżników, zadań i konkretnych zajęć. Razem składają
się one na plan strategiczny. Plan ten opracowuje się i regularnie aktualizuje zgodnie z
naszkicowanym poniżej procesem. Planowaniu powinna towarzyszyć częsta modlitwa przed i w
trakcie tego procesu. Zakładanie kościołów jest działalnością duchową, wymaga zatem polegania
Lekcja 4: Strategiczne planowanie Szafarstwo
Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 24
na Bogu w kwestii mądrości i poznania zamysłu Chrystusowego (Jak. 1:5-7; 1 Kor. 2:16). Najlepiej
byłoby, gdyby procesem strategicznego planowania zajęły się co najmniej dwie osoby.
Ilustracja 4.1 Proces strategicznego planowania
PROCES STRATEGICZNEGO PLANOWANIA
ZADANIE
(zakres zajęć):
______________ DEKLARACJA CELU
CELE:
______________
______________
 Z
______________
______________
ZADANIE
(zakres zajęć):
PODSTAWOWE WARTOZCI
______________
Kroki 4,5:
Krok 1: Módl się
CELE:
Opracuj
______________
zadania
i zajęcia. ______________
______________
WYR%7łNIKI
______________
Krok 3: Przemyśl podstawowe
wartości i wyróżniki.
Krok 2: Napisz
deklarację celu.
ZADANIE
(zakres zajęć):
______________
CELE:
______________
______________
______________
______________
Warto pamiętać, że tak powstałe plany strategiczne nie są niezmienne. Stanowią one raczej plan
roboczy tego, co ty i twój zespół uważacie za najlepsze obecnie zajęcia w celu dokonania postępów
w kierunku waszego strategicznego Z." Gdy zaczniecie realizować zajęcia przewidziane w planie,
być może uświadomicie sobie inne zagadnienia lub sprawy, które spowodują naniesienie zmian w
waszym planie strategicznym. Dlatego właśnie ważne jest regularne przeglądanie swojego planu.
Ma on sens tylko wtedy, gdy pomaga wam żyć z większą świadomością celu i skupić waszą służbę
na najważniejszych zajęciach.
A. Krok 1: Módlcie się
Razem ze swoim zespołem zakładającym kościół módlcie się o mądrość i wyrazistość Bożej
wizji. Proście Boga o prowadzenie i kierowanie waszym czasem planowania, o pomoc w
słuchaniu siebie nawzajem i poznaniu zamysłu Chrystusowego . Ponadto pozyskajcie kilku
przyjaciół do modlitwy o swój zespół podczas pracy w tym procesie.
B. Krok 2: Napiszcie lub przypomnijcie sobie swoją deklarację celu
Deklaracja celu jest podstawą waszego planowania. Dokonajcie przeglądu regionu docelowego
swojej służby, czy to jest osiedle, wieś, miasto, powiat czy kraj. Przyjrzyjcie się też rodzajowi
służby, do jakiej powołał was Bóg zakładanie kościoła, mobilizacja do modlitwy,
rozpowszechnianie literatury w oparciu o swój region docelowy i służbę.
Przypomnijcie sobie deklarację celu przygotowaną wcześniej na potrzeby swojej służby. Jeśli
jeszcze tego nie zrobiliście, w takim razie napiszcie taką deklarację. Powinna ona składać się z
jednego/dwóch zdań i odpowiadać na pytanie: Jaki jest cel istnienia naszego zespołu
(grupy)? oraz brać pod uwagę wasz region docelowy i służbę.
Lekcja 4: Strategiczne planowanie Szafarstwo
Lato 2004 The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega strona 25
Oto kilka przykładowych deklaracji celu:
" Celem istnienia tego zespołu jest umożliwienie ewangelicznie wierzącym napełnienia
Rumunii pomnażającymi się kościołami. (Narodowy zespół wspierający zakładanie
kościołów).
" Celem istnienia tego zespołu jest napełnienie tego powiatu pomnażającymi się kościołami.
(Zespół zakładania kościołów).
" Celem istnienia tego zespołu jest wsparcie lokalnej służby modlitewnej w tym mieście 
chodzi o wspólną modlitwę i bardziej intensywne wsparcie modlitewne dzieła zakładania
kościołów w tym mieście. (Zespół modlitewny).
Niech ktoś zapisze deklarację celu na tablicy (lub papierze) tak, byście wspólnie mogli na nią
patrzeć. Wraz ze swoim zespołem przejrzyj tę deklarację celu i postaw sobie następujące
pytania:
" Czy ta deklaracja wciąż jest odbiciem naszego celu, czy też cel uległ zmianie?
" Czy ta deklaracja zgadza się z naszymi podstawowymi wartościami i wyznacznikami? Jeśli
nie, co musimy zmienić, aby ją dostosować? [ Pobierz całość w formacie PDF ]