[ Pobierz całość w formacie PDF ]

dowanym de facto do roli gramatyczno-genetycznej podstawy nowo powstałych,
samodzielnych narodowych języków standardowych. Jeśli jednak przyjąć, że ję-
zyk standardowy to przede wszystkim uniwersalny, wszechstronny i powszech-
ny środek komunikacji  a rozważania prowadzić wyłącznie na płaszczyznie
klasycznej lingwistyki (nie socjolingwistyki, socjologii, symboliki, polityki itp.)
 bez większych zastrzeżeń należałoby uznać język serbsko-chorwacki za świet-
nie funkcjonujący język standardowy. Jego specyfiką byłoby oczywiście istnienie
wariantów, funkcjonujących na obszarze kilku samodzielnych południowosło-
wiańskich krajów i cechujących się drobnymi dyferencjacjami na płaszczyznie
gramatyczno-leksykalnej.
Li t erat ura
Babi ć S., 1971, Lingvisti%0ńko odreenje hrvatskog knji~evnog jezika,  Jezik. asopis za
kulturu hrvatskoga knji~evnog jezika , god. 18, br. 5.
Babi ć S., 1991, Tisućljetnji jezik naa hrvatski, Zagreb,
Bokszań ski Z., Pi ot rowski A., Z i ó ł kowski M., 1977, Socjologia języka, War-
szawa.
Brodnj ak V., 1990, Razlikovni rje%0ńnik srpskog i hrvatskog jezika, Zagreb.
Brozovi ć D., 1965, O problemima varijanata,  Jezik. asopis za kulturu hrvatskoga
knji~evnog jezika , god. 13, br. 2.
Brozović D., 1970, Standardni jezik. Teorija, usporedbe, geneza, povijest, suvremena
zbilja, Zagreb.
Brozović D., 2001, Lingvisti%0ńki nazivi na srednjoju~noslavenskom podru%0ńju,  Jezik.
asopis za kulturu hrvatskoga knji~evnog jezika , god. 30, br. 1.
Bugarski R., 1986, Jezik u druatvu, Beograd.
Bugarski R., 2002, Lica jezika. Sociolingvisti%0ńke teme, Beograd.
Ci choń ska M., 1992, Czy język może się rozpadać?, [w:] Rozpad mitu i języka, red.
J. Czapi k, Katowice.
56 HENRYK JAROSZEWICZ
Chl ebda W., 2003, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy,
Aask.
Garde P., 1996, %7ńivot i smrt Jugoslavije, Zagreb.
Greenberg R. D., 2005, Jezik i identitet na Balkanu. Raspad srpsko-hrvatskog, Za-
greb.
Guberi na P., Krst i ć K., 1939, Razlike izmeu srpskog i hrvatskog knji~evnog jezika,
Zagreb.
Hrvatski 1996, Hrvatski jezik  poseban slavenski jezik,  Jezik. asopis za kulturu hrvat-
skoga knji~evnog jezika , 5.
Ivi ć M., 1965, Problem norme u knji~evnom jeziku,  Jezik. asopis za kulturu hrvatsko-
ga knji~evnog jezika , god. 13, br. 1.
Jaroszewi cz H., 2003, Główne tendencje w przemianach języka chorwackiego i chor-
wacka polityka językowa w latach 1990 1996,  Rocznik Slawistyczny , r. 53.
Jaroszewi cz H., 2004, Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chor-
wackim i serbskim, Opole.
Ka%0ń i ć M., 1995, Hrvatski i srpski. Zablude i krivotvorine, Zagreb.
Kordi ć S., 2001, Naziv jezika iz znanosti gledan,  Republika , 57/1 2.
Kordi ć S., 2010, Jezik i nacionalizam, Zagreb.
Lewi cki A. M, 2003, Studia z teorii frazeologii, Aask.
Lubaś W., 1998, Socjolingwistyczne podłoże przemian w położeniu języków słowiań-
skich w czasie transformacji państwowych i ustrojowych, [w:] Z polskich studiów slawi-
stycznych, seria 9: Językoznawstwo, Warszawa.
Lubaś W., 2009, Polityka językowa, Opole.
Mogua M., 1995, Povijest hrvatskoga knji~evnoga jezika, Zagreb.
Pet i-St ant i ć A., 2008, Jezik naa i/ili njihov. Vje~ba iz poredbene povijesti ju~noslaven-
skih standardizacijskih procesa, Zagreb.
Pranj kovi ć I., 1998, Chorwacki język standardowy i serbski język standardowy, [w:]
Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, red. E. J ę drzej ko, Katowice.
Pranj kovi ć I., 2010, O aktualnome sociolingvisti%0ńkom i lingvopoliti%0ńkom statusu stan-
dardnih jezika na novoatokavskoj osnovici, [w:] Hrvatski pogledi na odnosi izmeu
hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/boanja%0ńkoga jezika. Die kroatische Sichtweise der
Unterschiede zwishen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen,
ured. B. Toaovi ć, A. Woni sch, Graz : Zagreb.
Radovanovi ć M., 1986, Sociolingvistika, Novi Sad.
Samard~i j a M., 2001, Normy i najnowsze zmiany w języku chorwackim, [w:] Języki
słowiańskie dziś. Nowe fakty, nowe spojrzenia, red. H. Font ań ski, E. St raś, Kato-
wice.
Si l i ć J., 2001, Hrvatski i srpski, [w:] Zbornik zagreba%0ńke slavisti%0ńke akole. Trideset go-
dina rada (1972 2001), ured. S. Bot i ca.
S ł awski F., 1962, Zarys dialektologii południowosłowiańskiej z wyborem tekstów gwa-
rowych, Warszawa. [ Pobierz całość w formacie PDF ]