[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Studiować za pomocą sieci można także w Polsce. Od pazdziernika 2001 r. ruszył za-
oczny program studiów na Politechnice Warszawskiej (www.pw.edu.pl), dziki któremu
można bdzie zdobyć tytuł inżyniera, ucząc si z wykorzystaniem internetu.  Przez
sieć można przekazać wiedz w bardzo profesjonalny sposób  uważa prof. Jerzy
Woznicki, rektor uczelni.
Uczestnicy programu spotykają si co semestr na egzaminy i zajcia w laboratoriach.
Konsultacje, przesyłanie zadań i materiałów odbywa si za pomocą poczty elektronicz-
nej i www. Spora czść zajć bdzie si odbywać online. 180 studentów bdzie miało
szans specjalizować si w atrakcyjnych rynkowo dziedzinach, np. inżynieria kompute-
rowa i techniki multimedialne. Program jest na tyle elastyczny, że student może dosto-
sować tempo nauki do swoich możliwości. 100 tys. dolarów na sprzt i oprogramowa-
nie wyłożyła firma IBM.
Studia z informatyki, turystyki i zarządzania za pomocą www oferuje kilka wyższych
szkół prywatnych. W Mila College (www.mila.edu.pl) uczy si rocznie 150 osób, płacąc
za semestr blisko 4 tys. złotych. Nowe specjalności cieszą si dużą popularnością wśród
absolwentów kierunków humanistycznych oraz pracowników firm, którzy chcą podno-
sić swoje kwalifikacje.  W społeczeństwie XXI wieku, społeczeństwie informacyjnym
najważniejszym czynnikiem rozwoju bdzie kapitał wiedzy. To inżynierowie-informa-
tycy posiadający wszechstronne przygotowanie w zakresie przetwarzania i zarządzania
informacjami bdą w sposób decydujący wpływać na losy firmy, korporacji czy kraju
 uważa rektor szkoły, Andrzej %7łyławski.
Wirtualny tutor
Oszczdność czasu i pienidzy  to argumenty, które trafiają do szefów firm odpowie-
dzialnych za szkolenia. Liderem na rynku szkoleń korporacyjnych jest IBM. Firma
przeprowadza rocznie 2,5 mln  osobodni szkoleń, oszczdzając w ten sposób 350 mln
dolarów, które wypłynłyby z kasy korporacji, gdyby podnoszenie kwalifikacji odby-
wało si tylko w sposób tradycyjny. Edukacja pociąga za sobą spore nakłady. Na szko-
lenia wewntrzne IBM przeznacza miliard dolarów rocznie. 30% programów realizo-
wanych jest przez internet. Dokształcanie nowicjuszy kosztuje w ciągu roku 6  10 tys.
dolarów, natomiast każdy pracownik może liczyć, że na jego nauk firma wyda co naj-
mniej 3,5 tys. dolarów.
Wirtualnie uczą si pracownicy American Express, Banku Zwiatowego, General Mo-
tors, Hewlett-Packarda, Mitsubishi i Siemensa. Na naszym rynku program szkoleniowy
Learning Space, produkt Lotus Developement dostosowała do swoich potrzeb giełdowa
spółka ComputerLand. Za pomocą programu można przygotować szkolenie nawet dla
kilkunastu tysicy pracowników.
204 Rozdział 5.
l
Jeden z modułów aplikacji Learning Space pozwala na szkolenia w czasie rzeczywi-
stym z wykorzystaniem audio- i wideokonfernecji. Komunikacja midzy studentami
nosi wszystkie cechy  wirtualnej klasy . Po takie rozwiązanie szkoleniowe sigają nie
tylko firmy doradcze, ale także małe grupy pracownicze, które muszą spełniać tylko je-
den warunek  posiadać przeglądark internetową.
Z programu multimedialnego opracowanego przez firm K2 Internet S.A. korzysta pol-
ski oddział koncernu Molex  producenta systemów okablowania strukturalnego. Mo-
lex wspólnie z K2 uruchomił Centrum Edukacyjne Online. Kurs składa si z ponad 90
trójwymiarowych wizualizacji produktów utworzonych w technologii Flash. Szkolenie
jest przeznaczone dla odbiorców produktów firmy i pozwala na szczegółowe zapozna-
nie si z technologią. Zrozumienie problemu ułatwiają instrukcje oraz komentarze za-
warte w prezentacji. Szkolenie online jest dostpne gratis na serwerze www.molexpn.
com.pl.
Nobel z internetu
Co robić, gdy firma, którą si prowadzi, nie ma takich obrotów jak IBM czy Cisco?
Szkolenia dla firm zmieniają powoli swoje oblicze, dostosowując si do możliwości
małych i średnich przedsibiorstw. Za oceanem notuje si prawdziwy wysyp specjali-
stycznych witryn, które oferują szkolenia firmom, którym nie opłaca si przeprowadzać
wirtualnych programów we własnym zakresie.
Przegląd witryn edukacyjnych należy rozpocząć od najliczniejszego sektora B2B. Po- [ Pobierz całość w formacie PDF ]