[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Naszych, obronić przed fałszami komunizmu.
66. Obok tego apostolstwa indywidualnego, często poufnego, ale zawsze
niezmiernie zbawiennego, należy do zadań Akcji Katolickiej propaganda
ustna i pisemna celem rozpowszechniania wśród jak najszerszych warstw
znajomości owych podstawowych zasad orzeczeń papieskich, które służą do
wprowadzenia chrześcijańskiego ustroju społecznego.
Organizacje pomocnicze.
67. Naokoło Akcji Katolickiej skupiają się jak wojsko te stowarzyszenia,
które nazwaliśmy już siłami pomocniczymi. Z ojcowską miłością
zachęcamy je niniejszym, aby poświęciły się zadaniom, o których mówimy,
nad które nie ma dziś nic ważniejszego.
Organizacje zawodowe.
68. Ponadto kierujemy myśl swą ku organizacjom stanowym, czy to mężów,
czy niewiast, ku organizacjom robotników, rolników, inżynierów, lekarzy,
przedsiębiorców, studentów i innych, żyjących w podobnych warunkach
kulturalnych i niejako z natury w związki te złączonych. Sądzimy, że
właśnie te organizacje znacznie przyczynić się mogą do wprowadzenia w
państwach tego ustroju, o którym pisaliśmy w encyklice "Quadrage-simo
anno", a także do królowania Chrystusa w różnych dziedzinach cywilizacji i
pracy.
69. Jeśliby państwo wskutek zmian w warunkach gospodarczych i
społecznych uważało za swój obowiązek przez wydanie osobnych
ustawowych przepisów, nadzorować i kontrolować te stowarzyszenia, z
słusznym jednak uwzględnieniem wolności i inicjatywy prywatnej, to i w
tych warunkach Akcja Katolicka nie może uchylać się od rzeczywistości,
lecz winna współdziałać tam, badając w świetle nauki katolickiej
wyłaniające się nowe zagadnienia; a przez swoich członków ochoczo i
szczerze współpracować w nowych urządzeniach, aby w ten sposób
przepoić je duchem chrześcijańskim, który zawsze jest podwaliną
wszelkiego ładu w państwie i podstawą harmonijnej oraz braterskiej współ-
działalności.
Odezwa do katolickich robotników.
70. Z ojcowskim słowem pragniemy zwrócić się tu do katolickich
robotników, tak młodych, jak w latach podeszłych, którzy w nagrodę za
wierność okazywaną wierze w czasach tak trudnych, otrzymali
posłannictwo szczególnie wzniosłe i trudne. Oni to mają pod
przewodnictwem swoich Biskupów i kapłanów sprowadzić z serdecznym
wysiłkiem z powrotem do Kościoła i Boga samego te nieprzejrzane tłumy
swoich towarzyszów pracy, które rozgoryczone tym, że odmawiano im
zrozumienia i należytego poważania, odwróciły się niestety od Boga. Niech
więc katoliccy robotnicy i słowem, i własnym przykładem powiedzą owym
braciom zbłąkanym, że Kościół jest czułą Matką dla tych, co pod
brzemieniem pracy lub bólu się uginają; że ani w przeszłości obowiązkom
matki się nie sprzeniewierzył, ani też na przyszłość bronić synów swoich nie
przestanie. Jeśli to zadanie, które spełniać mają w kopalniach, stoczniach, w
fabrykach i wszędzie, gdzie ludzie pracują, wymagać czasem będzie ofiar i
wyrzeczenia, niech pamiętają, że Jezus Chrystus pozostawił nam nie tylko
przykład pracy, ale także przykład ofiarnego cierpienia.
Konieczność zgody między katolikami.
71. Dla wszystkich zaś synów Naszych i synów Kościoła, każdego stanu i
każdego narodu, i każdej grupy ludzi poświęconych Bogu lub świeckich
ponawiamy tu znowu naglące wezwanie, aby wedle sił swoich krzewili
zgodę. Niejednokrotnie już dotkliwy sprawiły Nam ból waśnie wszczęte w
szeregach katolików z błahych często powodów, a zawsze w następstwach
tragiczne, bo to zapasy wśród synów jednaj Matki, Kościoła. A
wywrotowcy, których liczba nie jest przecież tak wielka, korzystają z okazji,
zaostrzają spory i osiągają główny cel, by katolików rzucić jednych na
drugich. Być może, że w oczach tych, którzy wydarzenia z ostatnich czasów
lekceważą, niepotrzebnie bijemy na alarm, uważamy jednak, że należy
powtórzyć to ostrzeżenie dla tych, którzy albo go jeszcze nie zrozumieli,
albo zrozumieć go nie chcą. Kto przeciwieństwa między katolikami [ Pobierz całość w formacie PDF ]