[ Pobierz całość w formacie PDF ]

serca, biała jak u ducha i okolona długimi włosami - majaczyła w mroku.
Jury ruszył dalej nieoświetloną ścieżką, nie mając pojęcia, dokąd prowadzi, i zdając sobie sprawę, że
ci młodzi chętnie się go pozbywają, bo jest przecież kolejnym dorosłym ingerującym w ich krótkotrwałą,
kradzioną prywatnośd.
Gdy znalazł się o jakieś sto stóp od nich, usłyszał głos dziewczynki.  Do widzenia", zawołała za nim
tonem osoby dzielącej z nim jakiś wspólny sekret.
Nieco zaskoczony odwrócił się i salutując, odpowiedział:  Do widzenia". W mroku zabłysnął
koniuszek żarzącego się papierosa, którym jedna z młodych osób zaciągnęła się właśnie po raz ostatni. I
odrzuciła go
jednym ruchem. A papieros, nakreśliwszy w powietrzu mały łuk świetlny, zgasł nagle, sczezł, jak pięknośd
każdej rzeczy.
Przekład: Anna Jarzębowska
Redaktor serii: Filip Modrzejewski Redakcja: Grzegorz Sowula Korekta: Katarzyna Pawłowska,
Małgorzata Denys Redakcja techniczna: Izabela Gołaszewska
Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Dębowski www.octavo.pl na podstawie koncepcji
graficznej Marka Goebla Fotografia wykorzystana na I stronie okładki: T Kruesselmann / Photographer's
Choice / Getty Images / Flash Press Media Fotografia autorki: Peter Peitsch / peitschphoto.com
Wydawnictwo W.A.B. 02-386 Warszawa, ul. Usypiskowa 5 tel./fax (22) 646 01 74,646 01 75,646 05
10,646 05 11 wab@wab.com.pl www.wab.com.pl
Skład i łamanie: Komputerowe Usługi Graficzne, Piaseczno, %7łółkiewskiego 7A Druk i oprawa: ABED1K
S.A., Poznao
ISBN 978-83-7414-762-0
Przeczytaj dowolną powieśd Marthy Grimes, a będziesz chciał poznad je wszystkie.
 Chicago Tribune"
Zwiat wykreowany przez autorkę emanuje poezją i lo ona zapiera dech w piersiach. Nie sposób się jej
oprzed.
Marta Mizuro, Onet.pl
Martha Grimes u szczytu swojej pisarskiej formy świetnie prowadzi wszystkie wątki, przeplata kryminał
fragmentami humorystycznymi oraz miłosnymi.
www.czytadelko.com.pl
Patronat medialny
* Robert Greene (1558-1592), angielski poeta, dramaturg i pam- flecista; autor m.in. pamfletów
literackich, z których jeden zawiera pierwszą wzmiankę o Szekspirze (przyp. tłum.).
1 Sonet 86, w: William Shakespeare, Sonety, przekład, wstęp i opracowanie Stanisław Baraoczak,
Wydawnictwo A5, CiS, Poznao-Warszawa 1996, s. 113 (przyp. tłum.).
2 Sonet 79, w: William Shakespeare, Sonety, dz. cyt., s. 107 (przyp. tłum.).
3
Sonet 86, w: William Shakespeare, Sonety, dz. cyt., s. 113 (przyp. tłum.).
4 Sir Robert Cecil (1563-1612), polityk angielski; 1596-1608 sekretarz stanu, od 1608 lord wielki
skarbnik. Rywalizował z lordem Essexem i sir Walterem Raleighem. W 1603 zapewnił Jakubowi VI
szkockiemu objęcie tronu angielskiego (Jakub I), w 1604 r. doprowadził do zawarcia pokoju z Hiszpanią
(przyp. tłum.).
Znużenie życiem", (łac.), określenie użyte przez Geliusza (Aulusa Gelliusa) w jego Nocach attyckich
(II w. n.e.); tu można by raczei mówid o  obrzydzeniu do życia" (przyp. red.).
6 George Plantagenet, książę Clarence (1449-1478), trzeci syn Richarda Plantageneta, brat królów
Edwarda IV i Ryszarda II. Odegrał ważną rolę w wojnie dynastycznej zwanej wojną Dwóch Róż.=>
Pamiętany ze sztuki Szekspira Ryszard 111 jako ten, który się utopił w beczce wina zwanego małmazją
(przyp. tłum.).
Christopher Marlowe, The Jew of Malta, akt II, scena 3, w przesadzie tłumaczki (przyp. tłum.).
7 Sonet 87, w: Shakespeare, Sonety, dz. cyt., s. 115 (przyp. tłum )-
W wersji angielskiej jest tu dwuznacznośd wynikająca z braku konieczności określenia rodzaju
gramatycznego. Język polski ^maga użycia form rodzaju męskiego lub żeoskiego. Stąd każdy Przekład jest
pod tym względem interpretacją. W przekładzie Stanisława Baraoczaka użycie rodzaju męskiego
wskazuje oczywiście la opowiedzenie się za taką, a nie inną (przyp. tłum.). [ Pobierz całość w formacie PDF ]