[ Pobierz całość w formacie PDF ]

M ("5,N+,'+,)(-$!10 '-"$(+06-%2&'F+'4&&5+$1,'&"7(&&5',105 7$ *
+%&578$' $& 578V?%%>)(W 7(XY%#$' -%$572&&5',78&5+$1,'& ' Z9
'
[ +$7$4;7'(#)&6;7'7'()+,)(-1&+$5+0,%&".7'6%-%2,';7$+'(#%%"59R,)(-
'+0'(2(#%#$'+'29:638'+0%"'4 %= -%$ F/7$50237,+'3=,4\]^_c`_b
b
deefgh
ibmeg^la/,0."3-%)(7'F &+$
_ej_^khjlb
mnmegib%=
pi]jhqemrb5+0*
ib
_^gs^kemrb
kh t
,'$'0("(+%& 5 0( 0( &5+$1,'& "(,9
01 234567
8887
7
9
!"!#$%!&'("!'!')&*'+*,$**)-'.#/$#01('2'&3&*42#5" !'&*42#
&*',$6*(6#7%!&*'&(2&78)9")%(:;!2!*0'2$#%!7%#)")%(6," '
' * *
)*&')5-')*)!2&*')&*'6$,10'"=*&$'&'$6'4"*'/64>6&'()*' !
&">6=%+:?#%!,"2$!#)=(9$9"*&*950'&0'-#22/5-'$1&
"629&*42#&*'&0'-#"0'4/&('2&#),",.*'" ) %(*:
?6*9%'(56"!#"21=6#,!=1*6'1)$(',!%!'6*91,!'!&%!'&*'3$=$($
,$.*0*!%((',$(',!%!')&*'(,!&*-6"!#"21=*&&#%+8)")%(*:@*'& 0'-#
%!'1*6/$'45-',#$=%(,*9=,"1*:A40'5$1(11-26#,!=1*615)=,*
)2#8*16/,6>(04#$)"$5.#.#% !2,1&0,!#*"!#1!(*.#%+
&*/,*9"!'2>-&'4 2!(=,!=,$)**,")')*51$>!#%+%78,!6/6#&*1*:
-',!!,$/"!#"216B!',$!'0&#C6$'(60%':D'"*'(.#/%!=(&#)*(=-$' !
!6*(/*&&'8)#" ) %(*:
EF GHI
GJKLGK
M,$0*0*N)#5-'6#,!=1*61*O%!#$(PA 40'Q206*91,!N%*,10'">6*&$' &'$ 6#%+
,7&(-&*'(!#),",.')"!#,1*6&*10*'&$>6:?+%7%&*'%+%7%5)=,*)#,!=1 /
6 ,
0$'&$#6:?))#26#.=RS*,') $#)6%!9N%*1,*7-1*"N6*9%&'("
)%(*:;#)*'&*')6$'2#0$'&$#6&')'$2#")%(*5$1*'(1%+/.#" >6&#
61*5"4)#"$&',1*'5",-'+&206'5"=.0*%'0$*&,*$":T'!(2&1%+%*
'
.#)$'&$')$"!'&0*!6/.2!*'("217$')6#,!=1*6 '1:
UV W V
M,=4A 40'X262,$%+#.&(0'",!#,",>.&$5.#,!#.1*,"6&*'!2#
6',#8*16/2!*&*"$'&6#,!=1*61%+:S,$71)"&*9)-&= =%+ )*/
6%*74=1*01=)*&=$:?6*9%'(51)"&*X262,&*'(',$6-2'&,",>.& - &
&$1*'&*'"!'6*2#60&'2!*&*5(1*')(7)*'(,%'6"!#"21=!6#1#%+6#
&*1>6 4&*%!&#%+O%!#0*$#%+.'!"$&#%+Q:Y!*91*X262,)-',!! " '!'&$ 6 /
,6>(,10'"!>6&6"!#"21=,>6&(.2!*'(""=0&#%+*! !')& ($ =2&*'(
,!#%+62&'(.&-#5(1*20$#%+&*,!6#%+51 &1 '$&#%+:
M=%+)*(7%6,&#,10'"5",$6*')!>6&&6#&*1*4&*%!&'5(1*X26 2,:
?*',!9,*9!$'45-'.*'8)#")%(*"!#&,!7)*2!*,*("2.&7*0N/10*'&$>6:
Z'N0*,$&*',*9%N&*'%!'1*6&'4!6#,!=1*61)*5!"'6&N%*7!6*91,!9*&$'&
,#6&N/")%(*6X26 2,:
01232456714
897
7
7
34547
1
!"#
$"%&!"
'()*+)(6++
,(-+.1-):+
)./-+;8-=?+
0(+/-+
1-234,56++
.7+(@A+
2+
63829 6
23)+56.7:+
5+(E)9+
D-8*+,;38*.1@23+
1-E.*36,(-+
B9/-?.E-+=6(F)C
=5/,.+/-82
D-,(6-+
E
82G(E5H7+*+
A.8->:+8(-D823@A+
I.*-=+1.2A.8>.@A?+
2.=(.8*+6+
8)9
8(F+
,.) .D6./, 5
8
5 )(E).,.H@(-+23C
@23+
)(E).B2(-8(G= L:+
6.A.M+)823+
,(-+6+
1323)9D-82+
*.)+
6(-E-?+
K5+
= 6(F ).
23@D5,56.,3@A++
A.8->:+
N5?5+
+
@23=+
,.236.+
8(F+
6+
H6(-@(-OPQ+
82-15)(=+L().@D(+
R
T5/,.+.M:
D-+
8*5856.7+
B36-183 ,.823@B2(.>
U !#
&V!" !
N5+8)E-
*.)+W+
,.
,.D6(F)823+N5KG?+
B515K-)+
N65D-45+
D9/+
8G+
2+
5B
0(-K(-+,-Y+
2.E-/3?+@(-),G+
@5+ 4B2 5
215K(82+(-H+
2+6+
,(=(+*@A>.M
B.E-D:+
X-B,5+
D-8*+
9
D.)+1).@A:+
,(-)*J1-+.*-45+
A.8>.+*-/+
6+
63829)(6. ZE 865D-+
B2(.>.
8)9
4>J6,(-++
,.+8)E-
,(@A:+ 8
T5D-+156.B2.DG
B5H6(.B@2-,(.+
2+
1J/,-415B2.D9-C
8(F+2@2-,(:+
B5+ I 8)E (,*-1C
*-45?+.12GB2.D@3+
/-+
8*.E(+G
)E(-,@(+-
8G+
2.263@2.D,(-B5
+
,-*563=(++
6(F)823++
,.@(8)+23=36.,(-
)>.BG+
,.+
2B5K36.,(-+
,563@A)E(-,*J6,(/+
9*1
.)*9.E,3@A:+
N5+
6+
=5D-D+
5@-,(-+
K>GB:
[ "#
\%]#
^%] !
_./B.+,*J6+
L51=.+123+
)*J1.+2.@A5C
2.
0(+
,563@A+
)E(-
-
6.,(9++
2615*9+DG+
2+BE.+
(,6-8*3@D(?+9+
D-8*+*+
5B
`B-.E,G83*9.@ -C8)E-
2-+51=3+
8
152>5/5,3+>.M?
1J6,5=(-1,(-+
,.+
1J/,L
B2(.
,
63,()(+2
514.,(@2,-?+5+
63,()(+9:
.*,-+
aB651B8?+
6- K- B8)E-
b$c&! %&!#
!"#
$d#
U !]#
^%eV"]"]f
g52B2(.>?+D(+
)*J13+5@D(i:+
@23*.82?+.)+
2.*3*9>56.>-=+
hQ+
B36-183L().@
2.C
96./3>-H?+*3).+
6+
2.8.B2(-+(B5*3@23
*3E)5+
5+
63829)(6.1).@A:+
N-=.
D-B,.)+(,B36(B9.E,3=+
68238*)(@A+
8
(X-HE(+
6+
N65(=+
@3B56.,G+.=
6(F)825H7+,,-1563@A?+
19@A9+ 1J6C
4-,-19D-82+
,
2.+
) K.
,(-/+:+
5+ 563
*3=?++
D.)+829)(6.1).@A?
=J4>K3H+
2=(-,(7+
*F+
83*9.@DF;8
K5+6.,-D+
6(-=?+6(F)825H@(+
/-+ 58JK)*J1-
*-,+
KFB2(-++
B5*3@23>+
2B-@3B5
@23*.DG+(-+
*F+B5+
)8(G/)F:++
X-HE(++
,(-+5+
D-8*-H+2(.>9
D-B,G+
2+
,(@A?+
6-j+
85K 8-1@.*-2F*-4152B
(+
B36-183L()9D: [ Pobierz całość w formacie PDF ]