[ Pobierz całość w formacie PDF ]

cyi stanu w stosunku do żydów, ale
wskaznik to wprost przeciwny idei anty
semityzmu.
Między gotujące się do walki dwa
obozy zaściankowej szlachty, rzucona jest
przepiękna postać żydowskiego cymbalisty,
co na instrumencie tym wygrał z siebie
tę Polskę całą, którą w sercu nosił. Oto
symbol i prawdziwy wskaznik w czem
naród ma szukać rozwiązania kwestyi
żydowskiej. Powiadam wskaznik prawdzi
wy, bo wzięty z najistotniejszego wnętrza
narodowej psychy, którą odtwarza zawsze
http://rcin.org.pl
30
geniusz narodu; geniusz zaś narodu jest
emanacyą duszy narodu, która też wpły
wa na rodzaj psychiki jego dziejów.
Na tem tedy tle zarysowuje się już
sposób rozwiązania kwestyi żydowskiej,
lecz i z tego także wynika, że nie polega
on na antysemityzmie, a więc na wyłą
czeniu żyda poza nawias narodowego
życia, lecz przeciwnie na wciągnięciu go
w koło narodowej pracy, pracy wielkiej
i twórczej, pracy obywatela polskiego.
Kto zaś ma dla narodu tworzyć, ten
musi cały ten naród ogarniać w jednej
wielkiej, przepotężnej miłości, ten musi
mieć jak ów Jankiel Polskę całą w swej
duszy.
Napełniajmy więc Polską dusze na
szych żydów, mówi wskaznik narodowej
twórczości i wytyczna narodowych dziejów.
R to jest przeciwieństwem antysemityzmu.
Wyspiański w swem  Weselu pró
bował odmalować współczesną Polskę.
Jest izba weselna, panów pełna i cha
mów, poetów i prostaczków, stańczyków-
http://rcin.org.pl
31
skłch dziennikarzy i żydowskich arenda-
rzy. Plany snują górne o Polsce. R po
tem przyszedł słomiany śmieć i na lada
patykach dwóch zagrał swą pieśń, i izba
cała tańczyć poczęła w takt jego muzyki.
I to miała być Polska.
Ale nie, dziś nie przygrywa już na
rodowi do życiowego tańca Chochoł,
uosobienie wszelkich bezdziejowych pier
wiastków duszy polskiej, ale do pracy
narodowej nawołuje go głos wewnętrzny
jego dziejów, który woła: Miłość tworzy
prawa włada narodami i wiedzie wszystkie
stany Rzplj. ku najlepszemu końcowi .
I ten głos psychiki polskich dziejów
przesądza już z góry kwestyę antysemi
tyzmu polskiego.
http://rcin.org.pl
_ I MSTYTUr
E U R i " . C:' ' Ci
B I B L I O T E K A
W " l  w * i u l - N 0 . . 7 s * . n
Tel, 26-68-63
http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl
http://rcin.org.pl [ Pobierz całość w formacie PDF ]