[ Pobierz całość w formacie PDF ]

wszystkim na: sporu co do wysokoci przyzna- W kwietniu 2002 r. nastpi"a zmiana
problemy z uzyskaniem zwrotu nego odszkodowania lub wiad- ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia-
niewykorzystanej czci sk"adki czenia, "alnoci ubezpieczeniowej dokonana
za OC komunikacyjne, w na- opiesza"oci w prowadzonym po- ustaw o zmianach w organizacji
stpstwie zbycia pojazdu, stpowaniu odszkodowawczym. i funkcjonowaniu centralnych or-
problem podwójnego ubezpie- Tak jak widoczny jest wzrost skarg ganów administracji rzdowej i jed-
czenia w nastpstwie zbycia po- na odmow lub zbyt nisk wysoko nostek podporzdkowanych oraz
jazdu, przyznanego odszkodowania, tak za o zmianie niektórych ustaw (DzU nr
wysoko sk"adek i to zarówno satysfakcjonujce naley uzna 25, poz. 253) rozszerzajca m.in.
w grupie ubezpiecze obowiz- zmniejszanie si liczby spraw na ter- podmiotowy zakres dzia"ania Rzecz-
kowych jak i dobrowolnych, minowo zak"adów ubezpiecze nika Ubezpieczonych. W myl art.
stosowanie op"at manipulacyj- w kontaktach z konsumentami us"ug 90b i art. 90c ww. ustawy obok inte-
nych przy zwrocie czci sk"adki ubezpieczeniowych. resów ubezpieczonych i uprawnio-
za niewykorzystany okres ubez- Znaczna ilo wystpie mia"a nych z umów ubezpieczenia Rzecz-
pieczenia. charakter polemiczny wobec stoso- nik Ubezpieczonych reprezentuje
Naley podkreli, i liczebnemu wania prawa ubezpieczeniowego za- take interesy cz"onków otwartych
zmniejszeniu w ostatnich latach, równo przez zak"ady ubezpiecze, funduszy emerytalnych i uczestni-
uleg"a grupa skarg dotyczca upa- jak i Ubezpieczeniowy Fundusz ków pracowniczych programów
d"oci zak"adów ubezpiecze. Gwarancyjny. Cz tych wystpie emerytalnych.
Natomiast, wbrew przewidywa- by"a prob o podanie wyk"adni Do Biura Rzecznika Ubezpieczo-
niom spowodowanym wejciem prawnej odnoszcej si do konkret- nych w okresie od kwietnia 2002 r.
w ycie pakietu ustaw ubezpie- nego zdarzenia ubezpieczeniowego, do wrzenia 2005 r. wp"yn"o 618
czeniowych, jedynie w niewielkim jak te pyta z zakresu interpretacji skarg pisemnych od uczestników
stopniu wzrós" nap"yw spraw zawie- przepisów ubezpieczeniowych. systemu emerytalnego. Liczba na-
rajcych zapytania dotyczce inter- Reasumujc, naley podkreli, i p"ywajcych do Rzecznika Ubezpie-
pretacji przepisów ubezpieczenio- liczba skarg odnoszcych si do pro- czonych pisemnych skarg z zakresu
wych. Wp"yw na to mia"o zapewne blematyki ubezpiecze gospodar- zabezpieczenia emerytalnego wyka-
take znaczne rozszerzenie dzia"al- czych kierowanych do Biura Rzecz- zuje tendencj malejc. Zdaniem
noci Rzecznika Ubezpieczonych, ja- nika Ubezpieczonych wykazuje ekspertów Biura Rzecznika przyczy-
ko orodka informacji i edukacji wyran tendencj wzrostow. Wy- n tego stanu rzeczy jest rozbudowa-
ubezpieczeniowej. daje si, e g"ówn tego przyczyn nie systemu poradnictwa prowadzo-
Dodatkowo naley doda, i do Biu- jest wzrost wiadomoci i aktywno- nego zarówno drog telefoniczn,
ra Rzecznika Ubezpieczonych w la- ci konsumentów. jak i za porednictwem internetu.
tach 1995/96  2005 (stan na dn. Badajc wystpienia kierowane do Najliczniejsza grupa skarg odnosi-
30.09.2005r.) kierowane by"y take Rzecznika zaobserwowano, i znacz- "a si do funkcjonowania powszech-
skargi dotyczce m.in. takich umów co wzrós" stopie trudnoci i skompli- nych towarzystw emerytalnych
ubezpiecze jak OC rolników, ubez kowania spraw, zarówno w kwestii i otwartych funduszy emerytalnych,
piecze budynków wchodzcych stanu prawnego jak i faktycznego. czyli podmiotów dzia"ajcych w ra-
w sk"ad gospodarstw rolnych, Z drugiej strony nadal sporo jest mach II filara polskiego systemu
ubezpiecze finansowych czy tury- skarg, z których wynika brak podsta- emerytalnego. (wykres nr 3)
stycznych. Szczegó"owe dane staty- wowej wiedzy w zakresie zawieranych Wystpienia te dotyczy"y przede
styczne znajduj si na stronie inter- umów ubezpiecze, jak i  niestety  wszystkim:
netowej Rzecznika Ubezpieczonych zbyt ma"a staranno w realizacji obo- moliwoci anulowania umowy
(www.rzu.gov.pl) w sprawozdaniach wizków z nich wynikajcych. o cz"onkostwo wskutek b"du co
Rzecznika za poszczególne lata. do treci owiadczenia woli,
I
I
.
R
o
z
p
a
t
r
y
w
a
n
i
e
s
k
a
r
g
i
n
d
y
w
i
d
u
-
Analiza skarg wskazuje, i przedmio- II. Rozpatrywanie skarg indywidu- nieprawid"owoci w rejestrze
a
l
n
y
c
h
z
z
a
k
r
e
s
u
z
a
b
e
z
p
i
e
c
z
e
n
i
a
towy zakres zarzutów artyku"owanych alnych z zakresu zabezpieczenia cz"onków,
e
m
e
r
y
t
a
l
n
e
g
o
w
p
"
y
w
a
j

c
y
c
h
d
o
przez ubezpieczajcych, ubezpieczo- emerytalnego wp"ywajcych do sfa"szowania umów o cz"onko-
R
z
e
c
z
n
i
k
a
U
b
e
z
p
i
e
c
z
o
n
y
c
h
w
o
k
r
e
-
nych, uposaonych lub uprawnionych Rzecznika Ubezpieczonych w okre- stwo,
s
i
e
o
d
k
w
i
e
t
n
i
a
2
2
r
.
d
o
2
5
r
.
z umów ubezpieczenia pod adresem za- sie od kwietnia 2002 r. do 2005 r. utrudnie towarzyszcych
(
s
t
a
n
n
a
d
n
.
3
.
9
.
2
5
r
.
)
.
k"adów ubezpiecze, zasadniczo nie (stan na dn. 30.09.2005 r.). zmianie otwartego funduszu
zmienia si od lat. Klienci zak"adów emerytalnego
ubezpiecze stawiaj najczciej trzy Jedn z najbardziej spektakular- nieprawid"owoci w wyp"acie
podstawowe zarzuty: nych form dzia"alnoci Rzecznika, rodków nalenych po mierci
24 PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
wiedz o utracie prawa do przejcia
Wykres 2. Skargi dotyczce tzw. ubezpiecze komunikacyjnych
W
y
k
r
e
s
2
.
na wczeniejsz emerytur, z które- [ Pobierz całość w formacie PDF ]