[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Prawidłową odpowiedz należy zakreślić we właściwym miejscu na Karcie odpowiedzi.
4. W wypadku pomyłki błędną odpowiedz należy ująć w kółko i ponownie zakreślić
odpowiedz prawidłową.
5. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na jakieś pytanie sprawia Ci trudność, to opuść je
i przejdz do zadania następnego. Do zadań bez odpowiedzi możesz wrócić pózniej.
6. Czas trwania testu  45 min.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką można osiągnąć za poprawne rozwiązanie testu
wynosi 22 pkt.
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
38
ZESTAW ZADAC TESTOWYCH
1. Prostki kołnierzowe i kielichowe wodociągowe klasy A mają grubsze ścianki od prostek LA o:
a) 5%,
b) 10%,
c) 15%,
d) 20%.
2. Długość odcinka, dla rur żeliwnych, przewodu sieci wodociągowej poddawanego badaniu na
szczelność nie powinna przekraczać:
a) 300 m,
b) 400 m,
c) 500 m,
d) 600 m.
3. Celowniki służą do:
a) wykonania wykopu,
b) obudowy wykopu,
c) głębokości wykopu,
d) wyznaczania osi przewodu.
4. Które piły mechaniczne są najbardziej wydajne?
a) tarczowe,
b) ramowe,
c) cierne,
d) taśmowe.
5. Rury żeliwne ciśnieniowe łączy się za pomocą połączeń:
a) kielichowych,
b) spawanych,
c) lutowanych,
d) zgrzewanych.
6. Kamionkowe rury kanalizacyjne, przystosowane do połączeń kielichowych, uszczelnia się:
a) kitem asfaltowym,
b) sznura smołowanego,
c) asfaltem,
d) ołowiem.
7. Jeżeli rury betonowe są przystosowane do łączenia na wpust i zakład, to uszczelnia się je:
a) kitem asfaltowym,
b) sznura smołowanego,
c) zaprawą cementową,
d) ołowiem.
8. Elementy instalacji umożliwiające połączenie przewodów wykonanych z różnych materiałów
za pomocą połączeń kielichowych to:
a) kolanka,
b) wpusty,
c) zakład,
d) dołączniki.
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
39
9. Wartości ciśnienia próbnego dla instalacji wodociągowych żeliwnych powinna być większe
od największego przewidzianego ciśnienia roboczego o:
a) 10%,
b) 25%,
c) 40%,
d) 50%.
10. Spadki minimalne w instalacji kanalizacyjnej w granicach nieruchomości, dla przewodów
o średnicy 100 mm, powinny wynosić:
a) 1%,
b) 2%,
c) 3%,
d) 4%.
11. Wymagane spadki gwarantujące grawitacyjny przepływ ścieków z minimalną prędkością:
a) 0,81,0 m/s,
b) 1,21,4 m/s,
c) 1,82,0 m/s,
d) 2,22,5 m/s.
12. Do ręcznego cięcia rur żeliwnych używa się przecinaka i młotka lub & & & &
& & & & & & ...
13. Połączenie kołnierzowe rozłączne wykonujemy wszędzie tam, gdzie może zachodzić
konieczność & & & & & & . przewodu lub uzbrojenia.
14. Rury i kształtki żeliwne ciśnieniowe, pokryte na gorąco z zewnątrz i wewnątrz powłoką
przeciwkorozyjną ze & & & & & & & & ..
15. Rury i kształtki żeliwne ciśnieniowe poddaje się przez & & . s działaniu ciśnienia próbnego
o wartości zależnej od średnicy nominalnej.
16. Rury żelbetowe stosuje się na przewody wodociągowe o ciśnieniu roboczym & & & & ..
MPa.
17. Zasuwy montuje się w miejscach przewidzianych w projektach, przeważnie w punktach
rozgałęzień i na dłuższych odcinkach magistralnych co & & & m, jako zasuwy
przedziałowe.
18. Dla ułatwienia odnalezienia zasuwy montowanej pod ziemią, szczególnie w okresie
zimowym, lokalizacja skrzynki ulicznej z pokrywą dla każdej zasuwy musi być
jednoznacznie określona za pomocą & & & & & & & & & & & .
19. Opuszczając rury małych średnic do 250 mm należy posługiwać się linami, natomiast przy
średnicach większych korzysta się z trójnogów i & & & & & & & .
20. Długość odcinka przewodu poddawanego badaniu na szczelność nie powinna przekraczać
& & & & . m dla rur żeliwnych bez względu na sposób wykonywania wykopów.
21. Wartości ciśnienia próbnego, które powinno być większe o 50% od największego
przewidzianego ciśnienia roboczego, z tym że dla rurociągów z żeliwnych - minimum
1 MPa, a dla rurociągów z rur żelbetowych - minimum & & . MPa.
22. Zależnie od średnicy podłączenie można wykonać z opaski (średnica odgałęzienia do & & ..
mm) i z trójnika (średnica odgałęzienia powyżej & & & .. mm).
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
40
6. LITERATURA
1. Cieślowski S., Krygier K.: Instalacje sanitarne. Część 1. Technologia. WSiP, Warszawa
1998
2. Cieślowski S., Krygier K.: Instalacje sanitarne. Część 2. Technologia. WSiP, Warszawa
1998
3. Dzierżawski T.: Gazownictwo i ciepłownictwo. Technologia. WSiP, Warszawa 1996
4. Dzierżawski T.: Gazownictwo i ciepłownictwo. Zeszyt ćwiczeń. WSiP, Warszawa 1996
5. Górecki A.: Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych. WSiP, Warszawa
1998
6. Górecki A., Grzegórski Z.: Zlusarstwo przemysłowe i usługowe. Technologia. WSiP,
Warszawa 1998
7. Górecki A. i inni.: Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI  INSTAL , Warszawa
1994
8. Heidrich Z.: Wodociągi i kanalizacja. Część 1. Wodociągi. WSiP, Warszawa 1999
9. Heidrich Z.: Wodociągi i kanalizacja. Część 2. Kanalizacja. WSiP, Warszawa 1999
10. Hillar J., Jarmoszuk S.: Zlusarstwo i spawalnictwo. Technologia. WSiP, Warszawa 1995
11. Hoffman Z., Lisiecki K.: Instalacje budowlane. WSiP, Warszawa 1995
12. Jarmoszuk S.: Spawanie metodą MAG. WSiP, Warszawa 1996
13. Karpiński M.: Instalacje gazu. WSiP, Warszawa 1996
14. Keszthelyi F.: Spawanie rurociągów. WNT, Warszawa 1977
15. Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo. Wentylacja. Klimatyzacja. WSiP,
Warszawa 1997
16. Martinek W., Pieniążek J.: Technologia budownictwa. Cz.4. WSiP, Warszawa 1998
17. Mielnicki J.S.: Centralne ogrzewanie. Regulacja i eksploatacja. ARKADY, 1985
18. Mirski J.: Budownictwo z technologią. Cz.3. WSiP, Warszawa 1995
19. Mirski J., Aącki K.: Budownictwo z technologią. Cz.2. WSiP, Warszawa 1998
20. Poradnik montera - Aquatherm-Polska 1995
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. T.II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe. ARKADY 1988
22. www.e-instalacje.pl
23. www.instalacje.gejzer.pl
24. www.instalacjebudowlane.pl
25. www.instalsystem.pl
26. www.muratordom.pl
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
41 [ Pobierz całość w formacie PDF ]