[ Pobierz całość w formacie PDF ]

ust. 1 i 2 oraz w 4 ust. 1, jest naliczana od kwoty zo-
pisa", w imieniu Skarbu Pastwa, umow o udzielenie
bowizania i wynosi:
porczenia lub gwarancji oraz umow porczenia lub
gwarancji, o przekazanie dokumentacji dotyczcej
1) 0,5 %, jeeli gwarancja zosta"a udzielona na okres
udzielonego ju porczenia lub gwarancji.
do piciu lat;
11. 1. Podmiot rozpatrujcy wniosek dokonuje
2) 1,0 %, jeeli gwarancja zosta"a udzielona na okres
analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, w opar- d"uszy ni pi lat, lecz nie d"uszy ni dziesi lat;
ciu o dane zawarte we wniosku oraz do"czone do nie-
3) 1,2 %, jeeli gwarancja zosta"a udzielona na okres
go dokumenty.
d"uszy ni dziesi lat, lecz nie d"uszy ni pitna-
cie lat;
2. Analiza, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, po-
winna obejmowa w szczególnoci ocen sytuacji eko-
4) 1,5 %, jeeli gwarancja zosta"a udzielona na okres
nomiczno-finansowej wnioskodawcy oraz ocen przed-
d"uszy ni pitnacie lat.
siwzicia, z którym jest zwizane wnioskowane por-
czenie lub gwarancja, a w przypadku porczenia, o któ- 15. 1. Op"ata prowizyjna od porczenia udziela-
rym mowa w 6  ocen przewidzianych przez organi- nego przez ministra w"aciwego do spraw finansów
zatora rodków i warunków ochrony eksponatów pod- publicznych lub Rad Ministrów, o którym mowa
czas transportu oraz w miejscu ich wystawienia.
w 2 ust. 3, jest naliczana od kwoty zobowizania
i wynosi:
12. W przypadku gdy porczenia lub gwarancji
udziela Rada Ministrów, podmiot rozpatrujcy wnio-
1) 0,6 %, jeeli porczenie zosta"o udzielone na
sek wystpuje do Rady Ministrów o udzielenie por-
okres do dziesiciu lat;
czenia lub gwarancji, jeeli wniosek, po dokonaniu
analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, uzyska" 2) 0,8 %, jeeli porczenie zosta"o udzielone na
jego pozytywn opini. okres d"uszy ni dziesi lat.
Dziennik Ustaw Nr 77  5998  Poz. 650
2. Op"ata prowizyjna od gwarancji udzielanej 4. Minimalne stawki op"at prowizyjnych okrela
przez ministra w"aciwego do spraw finansów pu- za"cznik do rozporzdzenia.
blicznych lub Rad Ministrów, o której mowa w 2
ust. 3, jest naliczana od kwoty zobowizania i wynosi: 5. Warto indywidualnej op"aty prowizyjnej wyli-
cza si w oparciu o dodatkow wycen ryzyka udzie-
1) 0,8 %, jeeli gwarancja zosta"a udzielona na okres
lenia porczenia lub gwarancji, która obejmuje
do dziesiciu lat;
w szczególnoci:
2) 1,0 %, jeeli gwarancja zosta"a udzielona na okres
1) charakterystyk porczenia lub gwarancji i objte-
d"uszy ni dziesi lat.
go ni zobowizania;
16. Op"ata prowizyjna od porczenia lub gwa- 2) maksymaln kwot i termin, na który udzielono
rancji, o których mowa w 5, wynosi 5,0 % op"aty porczenia lub gwarancji;
prowizyjnej naliczonej od porczenia lub gwarancji
3) zabezpieczenie ustanowione przez podmiot wnios-
sp"aty kredytu lub emisji obligacji, z którymi to por-
kujcy o udzielenie porczenia lub gwarancji;
czenie lub gwarancja s zwizane.
4) prawdopodobiestwo niedokonania sp"aty przez
17. Stawki op"aty prowizyjnej od porczenia lub
podmiot wnioskujcy o udzielenie porczenia lub
gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznaczenia
gwarancji, ze wzgldu na jego sytuacj finansow;
kredytu lub rodków z emisji obligacji na cele, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy, wynosz
5) sektor dzia"alnoci i perspektywy.
0,2 % kwoty zobowizania w przypadku porczenia
i 0,3 % kwoty zobowizania w przypadku gwarancji.
6. W przypadku gdy z wyceny, o której mowa
w ust. 5, wynika, e ryzyko udzielenia porczenia lub
18. Op"aty prowizyjne, o których mowa
gwarancji jest wysze ni wynika to z uzyskanego
w 14 17, s pobierane jednorazowo.
przez podmiot wnioskujcy o udzielenie porczenia
lub gwarancji ratingu, o którym mowa w ust. 2, op"a-
19. 1. Op"ata prowizyjna w wysokoci odpowia-
ta prowizyjna moe by pobierana w wysokoci odpo-
dajcej wynagrodzeniu rynkowemu od porcze
wiadajcej wysokoci op"aty prowizyjnej pobieranej
i gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 4, 5 lub 6
od podmiotów wnioskujcych o udzielenie porcze-
ustawy, niestanowicych pomocy publicznej zgodnie
nia lub gwarancji zaliczonych, zgodnie z tabel stano-
ze stanowiskiem Komisji Europejskiej4) pobierana jest
wic za"cznik do rozporzdzenia, do kategorii ratin-
corocznie, wed"ug stawek okrelonych w skali roku
gowej o poziom niszej ni kategoria ratingowa, do
w za"czniku do rozporzdzenia, z zastrzeeniem
której zosta" zaliczony dany podmiot.
ust. 4 8.
7. Jeeli po przyznaniu ratingu, o którym mowa
2. Wysoko op"aty prowizyjnej, o której mowa
w ust. 2, zaistnieje zdarzenie, które w ocenie podmio-
w ust. 1, jest uzaleniona od:
tu rozpatrujcego wniosek ma istotny negatywny
wp"yw na ocen ryzyka udzielenia porczenia lub
1) uzyskanego przez podmiot wnioskujcy o udziele-
gwarancji, op"ata prowizyjna moe by pobierana
nie porczenia lub gwarancji ratingu d"ugotermi-
w wysokoci odpowiadajcej wysokoci op"aty prowi-
nowego dla zobowiza w walucie obcej wydane-
zyjnej pobieranej od podmiotów wnioskujcych
go przez:
o udzielenie porczenia lub gwarancji zaliczonych do
a) jedn sporód agencji oceniajcych wiarygod-
najniszej kategorii ratingowej, okrelonej w tabeli
no kredytow (agencji ratingowych), okrelo-
stanowicej za"cznik do rozporzdzenia.
nych w za"czniku do rozporzdzenia, albo
8. W przypadku porcze lub gwarancji udziela-
b) inn ni okrelona w za"czniku do rozporzdze-
nych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których
nia agencj ratingow o midzynarodowej re-
mowa w art. 3 ust. 6 ustawy, gdy podmiot wnioskuj-
nomie, albo
cy o udzielenie porczenia lub gwarancji nie posiada
ratingu, o którym mowa w ust. 2, natomiast uzyska
2) ratingu wewntrznego stosowanego przez bank,
pozytywn ocen ryzyka dokonan przez Bank Gospo-
na rzecz którego jest udzielane porczenie lub
darstwa Krajowego, op"ata prowizyjna moe by po-
gwarancja.
bierana w wysokoci odpowiadajcej wysokoci op"a-
ty prowizyjnej pobieranej od podmiotów wnioskuj-
3. W przypadku gdy podmiot wnioskujcy o udzie-
cych o udzielenie porczenia lub gwarancji zaliczo-
lenie porczenia lub gwarancji nie posiada ratingu,
o którym mowa w ust. 2, op"ata prowizyjna jest pobie- nych do kategorii ratingowej o poziom wyszej ni ka-
tegoria ratingowa okrelona w tabeli stanowicej za-
rana w wysokoci odpowiadajcej wysokoci op"aty
"cznik do rozporzdzenia jako najnisza.
prowizyjnej pobieranej od podmiotów wnioskujcych
o udzielenie porczenia lub gwarancji zaliczonych do
9. Op"ata prowizyjna pobierana w pierwszym roku
najniszej kategorii ratingowej, okrelonej w tabeli [ Pobierz całość w formacie PDF ]