[ Pobierz całość w formacie PDF ]

cy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu
stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć stro-
ny uprawnione do zawarcia układu zakładowego.
2. Porozumienie, o którym mowa w 1, podlega zgłoszeniu do rejestru
odpowiednio układów zakładowych lub układów ponadzakładowych. Ponad-
to informację o zawieszeniu stosowania układu ponadzakładowego strony po-
rozumienia przekazują stronom tego układu.
3. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, o którym mowa w 1,
nie stosuje się z mocy prawa wynikających z układu ponadzakładowego oraz
z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących
podstawę nawiązania stosunku pracy.
Art. 24128. [Organizacja gospodarcza]
1. Układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę, je-
żeli pracodawcy ci wchodzą w skład tej samej osoby prawnej.
2. Rokowania nad zawarciem układu zakładowego prowadzą:
1) właściwy organ osoby prawnej, o której mowa w 1, oraz
2) wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawców,
z zastrzeżeniem 3.
3. Jeżeli zakładowe organizacje związkowe należą do tego samego
związku, federacji lub konfederacji, do prowadzenia rokowań w ich imieniu
101
Art. 24126 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213,
poz. 2081). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2004 r.
147
Kodeks pracy
jest uprawniony organ wskazany przez ten związek, federację lub konfede-
rację.
4. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z ini-
cjatywą zawarcia układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia
zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie wszystkie organizacje związ-
kowe przystąpią do rokowań, do prowadzenia rokowań są uprawnione or-
ganizacje związkowe, które do nich przystąpiły, pod warunkiem uczestni-
czenia w tych rokowaniach wszystkich organów, o których mowa w 3,
wskazanych przez ponadzakładowe organizacje związkowe reprezentują-
ce pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład
osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 24117 1 pkt
1 i 2 oraz 3.
5. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które
prowadziły rokowania nad tym układem, bądz co najmniej wszystkie organy,
o których mowa w 3, wskazane przez ponadzakładowe organizacje związ-
kowe reprezentujące pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzą-
cych w skład osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 24117 1 pkt
1 i 2 oraz 3.
6. Przepisy 1 5 stosuje się odpowiednio do jednostki nieposiadającej
osobowości prawnej, w skład której wchodzi więcej niż jeden pracodawca.
Art. 24129. [Podział lub połączenie zakładu]
1. (skreślony).
2. W razie połączenia zakładowych organizacji związkowych, z których
choćby jedna zawarła układ zakładowy, jej prawa i obowiązki przechodzą na
organizację powstałą w wyniku połączenia.
3. W razie rozwiązania wszystkich organizacji związkowych, które za-
warły układ zakładowy, pracodawca może odstąpić od stosowania tego
układu w całości lub w części po upływie okresu co najmniej równego
okresowi wypowiedzenia układu. Przepis art. 2418 2 stosuje się odpo-
wiednio.
4. (skreślony).
5. (skreślony).
Art. 24130. [Międzyzakładowa organizacja związkowa] Przepisy rozdziału
stosuje się odpowiednio do międzyzakładowej organizacji związkowej działa-
jącej u pracodawcy.
148
Dział XII  Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
DZIAA DWUNASTY
ROZPATRYWANIE SPORW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 242. [Dochodzenie roszczeń]
1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.
2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać
wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.
Art. 243. [Dążenie do polubownego załatwienia sporu] Pracodawca i pra-
cownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pra-
cy.
Rozdział II
Postępowanie pojednawcze
Art. 244. [Komisje pojednawcze]
1. W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze
stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze.
2. (skreślony).
3. Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa orga-
nizacja związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organi-
zacja związkowa  pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.
4. (skreślony).
Art. 245. [Tryb powoływania komisji] W trybie przewidzianym w art. 244
3 ustala się:
1) zasady i tryb powoływania komisji,
2) czas trwania kadencji,
3) liczbę członków komisji.
Art. 246. [Zakaz członkostwa] Członkiem komisji pojednawczej nie może być:
1) osoba zarządzająca, w imieniu pracodawcy, zakładem pracy,
2) główny księgowy,
3) radca prawny, [ Pobierz całość w formacie PDF ]